تحولات و نوآوری‌های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد مهریه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس کمیسیون حقوقى و قضایى دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، پژوهشگر دفتر مطالعات حقوقى مرکز پژوهش‌هاى مجلس شوراى اسلامى، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، مشاور حقوقی استاندار آذربایجان شرقی، تبریز، ایران

4 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

با تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، برای مهریه قابل اجرا سقف تعیین شده است. بدین توضیح که مهریه بیش از 110 سکه منوط به ملائت زوج است که زوجه باید برای استیفای حقوق قانونی و شرعی خود آن را اثبات کند و کمتر از 110 سکه مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود که با اصلاح ماده 18 آیین­نامه اجرایی، اصل بر عدم امکان حبس زوج است مگر اینکه زوجه بتواند توانایی­های مالی زوج را اثبات کند که در این صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج حبس او را درپی دارد. حتی اگر قائل به حذف بازداشت مرد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی) نباشیم، تا 110 سکه، مرد می­تواند با ارائه دادخواست اعسار و اثبات عسر و حرج از بازداشت شدن رها شود که در این صورت هم زوجه به مهریه خود نمی­رسد. بنابراین به نظر می‌رسد که قانون جدید نه تنها به حل معضل‌های مهریه کمک نمی‌کند بلکه حمایت‌های اندک قانونی که از زوجه بود را از بین برده است. در صورت قبول نظر مهریه نقدی در قانون ما معضلات مهریه مانند سنگین بودن مهریه و استفاده ابزاری از مهر توسط زوجه بوجود نخواهد آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developments and Innovations Family Protection Law 1391 in the Dowry

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Abbasifard 1
  • Behzad Ahangari 2
  • Hassan Pashazadeh 3
  • Hadi Behzadi 4
1 P.hD of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Chairman Legal and Judicial Commission Expediency Council Secretariat, Tehran, Iran
2 M.A of Private Law, Researcher of Islamic Parliament Research Center, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Private Law Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
4 Master of Private Law, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

With the adoption of Article22 of the Family supportAct 1391, the  ceiling was determined for dowry. With this explanation that dowry  more than 110 is depending on the couple's wealth that the wife must prove her legal rights and less than 110 coinscovered by Article 2 implementation of the Financial convictions law that amendment to Article 18 of the Executive Regulations, the principle is the impossibility of husband imprisonment unless wife can prove financial ability of the husband that in the case of non-payment of dowry followed with his sentence, even if do not accept to deleted man arrested until 110 coins (Article 2implementation of the Financial convictions law). The man could provide insolvency petition and proof of hardship to be released from detention that in this case, the wife will not attain to dowry, too. So it seems that the new law not only does not help to solve the dowry cash but also destroyed few legal protections of wife. If we accept the cash dowry in our law, problems such as heavy dowry of it by wife will remain unchanged.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dowry
  • Financial Law
  • Wife
  • Family Support Act of 1391
  • Article 22

قرآن کریم.

انصاری، مسعود، طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج3، انتشارات محراب فکر، 1384ش.

بازگیر، یدالله،حقوق خانواده، قانون مدنی در آیینه آراء دیوانعالی کشور، ج1، چاپ اول،  1378ش.

صفایی، حسین و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، ج1، انتشارات دانشگاه تهران، 1369ش.

صفایی و همکاران، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1387ش.

علیمردانی، امان الله، «بررسی ماهیت حقوقی مهریه، نوع رابطه آن با نکاح دائم در نظام حقوق خانوادگی اسلام»، فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، سال 8، شماره 28، تابستان91.

محقق داماد، سیدمصطفی، «بررسی فقهی وحقوقی ایجاد حق زن بر مهر»، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، دانشکده علوم قضایی وخدمات اداری، شماره 42 و 43 سال1386.

مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، 1385ش.

نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح، شرائع الاسلام، ج43، چاپ هفتم، بیروت، داراحباء التراث العربی، 1404ق.