تعداد مقالات: 150
1. مفهوم و عناصر سازنده‌ قاعده‌ شرعی و مقایسه آن با قاعده حقوقی

دوره 6، 1 (11 بهار وتابستان 1392)، بهار و تابستان 1392، صفحه 9-30

جلیل امیدی


2. بازجستی در ادله ی حق تقدم در اموال مدیون

دوره 5، 2 (10 پاییز و زمستان 1391)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 9-26

فرزانه احمدی؛ علیرضا امینی


3. ماهیت و آثار اقاله در فقه مالکی و شافعی

دوره 5، 1 ( 9 بهار وتابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 9-40

محسن توحیدی؛ محمد عادل ضیائی


4. فقه اسلامی از اجتهاد آزاد تا اجتهاد فی المذهب

دوره 4، 2(8 پاییز و زمستان 1390)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 9-32

جلیل امیدی


5. قاعدهی لاضرر و جبران خسارت معنوی به خانواده

دوره 4، 1 (7 بهار وتابستان 1390)، بهار و تابستان 1390، صفحه 9-24

سید ابوالقاسم نقیبی


6. بیع حقوق معنوی و حرمت تصرّف در آ نها

دوره 3، 2 (6 پاییز وزمستان 1389)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 9-25

مرتضی پویان


7. دورنمای حقوقی ازدواج موقت

دوره 2، 1 (3بهار وتابستان 1388)، بهار و تابستان 1388، صفحه 9-32

محمد اسدی مهماندوستی


8. نظریه های ایجاد و ابراز در انشاء

دوره 1، 2 (2 پاییز وزمستان 1387)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 9-30

علیرضا امینی


9. نسبت جرم و گناه در حقوق ایران

دوره 1، 1(1 بهار وتابستان 1387)، بهار و تابستان 1387، صفحه 9-35

سید محمد رضا آیتی؛ حمزه اسفندیاری بیات


10. عدم مسئولیت بدهکار نادار در اثبات اعسار (در بدهی غیر مسبوق به مال)

دوره 6، 2 ( 12پاییزوزمستان1392)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 9-19

سلمان احمدی؛ علیرضا امینی


11. لوث و قسامه از منظر فقه و قانون

دوره 7، 1 (13 بهارو تابستان1393)، بهار و تابستان 1393، صفحه 9-32

فریبا افضلی قادی


12. بررسی فقهی قرارداد استصناع در بازار بورس

دوره 3، 1 (5 بهار وتابستان 1389)، بهار و تابستان 1389، صفحه 9-34

سید محمدرضا آیتی؛ علی آل بویه


13. نظارت اجتماعی در اسلام

دوره 7، 2 ( 14پاییزوزمستان1393)، پاییز و زمستان 1393، صفحه 9-34

سعید امیرکاوه


14. تحصیل دلیل در حقوق امامیه و حقوق فرانسه

دوره 8، 1 (15 بهارو تابستان1394)، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-30

محمد سلیمی


15. جایگاه فقهی سیستم قضایی خصوصی بر اساس نهاد تحکیم از منظر امامیه

دوره 8، 2 ( 16پاییزوزمستان1394)، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-34

مجید امانداد؛ جواد پنجه‌پور؛ هرمز اسدی کوه باد


16. مسؤولیت کیفری قاتل نابینا در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 9، 1 (17بهار و تابستان1395)، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-26

راضیه امینی؛ صدیقه حاتمی؛ علی محمدیان


17. جایگاه نهاد داوری در حقوق ایران با رویکرد فقهی

دوره 9، 2 (18پاییز و زمستان 1395)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-28

محمد رحیم بهبهانی


18. بررسی تطبیقی ضمان منافع مال مغصوب در فقه اسلامی

دوره 10، 1 (19بهار و تابستان 1396)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-51

اکبر احمدی


19. واکاوی شرط اعتبارِ کارشناسی پزشکی در اثبات دیه‌ی منفعت عضو، از منظر فقه امامیه

دوره 10، 2(20پاییز و زمستان 1396)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-42

محمد حکیم؛ حبیب اله طاهری


20. واکاوی موجبات ایجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامی

دوره 11، 1(21بهار و تابستان 1397)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-25

محمد رسول آهنگران؛ امیر احمدی


21. بررسی فقهی تأثیر تکرار جرم بر مجازات در مباحث حدود با تأکید بر دیدگاه فیض‎کاشانی در مفاتیح ‎الشرائع

دوره 11، 2(22پاییز و زمستان 1397)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-40

عباس تقوائی؛ حسین صابری؛ حسین ناصری مقدم


22. عدالت تقنینی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 12، 1(23 بهار و تابستان 1398)، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-33

علی باقری؛ علیرضا حسنی؛ ولی رستمی


23. بازشناسی مفهومی ضمان و اقسام آن در فقه اسلامی

دوره 12، 2(24پاییز و زمستان 1398)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-40

حسن خدابخشی؛ سیدمحمدرضا آیتی؛ اصغر عربیان


24. نقد و بررسی نظریاتی درباره اصحاب اجماع

دوره 6، 1 (11 بهار وتابستان 1392)، بهار و تابستان 1392، صفحه 31-46

عبدالجبار زرگوش نسب؛ علی آل بویه؛ علیرضا سلیمی


25. ضمان معاوضی و آثار آن در قاعده ی «تلف مبیع قبل از قبض»

دوره 5، 2 (10 پاییز و زمستان 1391)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-51

اصغر عربیان؛ حسن خدابخشی