کلیدواژه‌ها = اجتهاد
تعداد مقالات: 3
1. سرائر و انگیزههای تألیف آن

دوره 7، 1 (13 بهارو تابستان1393)، بهار و تابستان 1393، صفحه 33-54

داریوش بخردیان؛ محمدتقی قبولی درافشان؛ محمدتقی فخلعی


2. فقه جاهلی ماهیت، منابع، مبانی و کاربردها

دوره 6، 2 ( 12پاییزوزمستان1392)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 63-93

محمد باقر عامری نیا


3. مقصود از قول صحابه

دوره 5، 2 (10 پاییز و زمستان 1391)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 73-95

سید علی ربّانی موسویان؛ کاظم رحمان ستایش