پژوهشگر گرامی

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).
شماره جاری: دوره 12، 2(24پاییز و زمستان 1398) - شماره پیاپی 24، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-210 

1. بازشناسی مفهومی ضمان و اقسام آن در فقه اسلامی

صفحه 9-40

حسن خدابخشی؛ سیدمحمدرضا آیتی؛ اصغر عربیان


4. تأثیر تغییر جنسیت در مسئولیت کیفری پرداخت‌کنندگان دیه

صفحه 97-118

صالح غفاری چراتی؛ سید ابراهیم قدسی؛ امین رادمان؛ میلاد شیخ الاسلامی


5. بررسی قاعده‌ی الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار

صفحه 119-139

محمدجواد قائمی؛ محمد صادق فاضل؛ رحمان ولی زاده


7. پژوهشی پیرامون حکم اخذ اجرت‌المثل توسط وصی با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره)

صفحه 173-191

سید محمد تقی قبولی درافشان؛ محمدحسن حائری؛ فاطمه نجیب زاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2251-6272