پژوهشگر گرامی

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).
شماره جاری: دوره 12، 1(23 بهار و تابستان 1398) - شماره پیاپی 23، بهار و تابستان 1398 

2. تحلیل کاربردهای معامله به‌قصد فرار از دین در فقه و حقوق موضوعه ایران

صفحه 191-232

محمدجواد حیدریان دولت آبادی؛ رسول مظاهری کوهانستانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2251-6272